Hệ thống kiểm soát bãi đỗ xe thông minh ra vào tòa nhà Sapphire Palace, số 4 Chính Kinh

Sapphire Palace 1

Sapphire Palace1

Sapphire Palace2